Gọi video

Có thể gọi video với các thành viên tham gia trò chuyện .
Hãy bấm vào icon 「gọi video」 có ở bên trên khung nhập soạn tin nhắn .
Lựa chọn thành viên muốn gọi thoại bấm nút [gọi video] thì có thể gọi thoại .

49-01.jpg

Tính năng chia sẻ màn hình , gọi video thì có sự khác nhau tùy theo loại tài khoản
Tuy nhiên nếu vượt quá số người qui định thì tự động chuyển gọi video sang gọi thoại .

・Trường hợp tài khoản miễn phí thì tối đa chỉ có 2 người 「1 đối 1 」.
・Trường hợp tại khoản cá nhân thì ,doanh nghiệp, KDDI Chatwork thì tối đa là 14 người .
Trong khi trò chuyện sẽ hiển thị 「đã bắt đầu trò chuyện trực tiếp」,
nên người khác nếu bấm vào nút [bắt đầu trò chuyện] thì có thể tham gia.

Tuy nhiên khi dùng gọi thoại thì cần camera của máy tính hoặc camera khác.
Bài viết này có hữu ích không?
137 trên 155 thấy hữu ích