Gọi video

Có thể gọi video với các thành viên tham gia trò chuyện .
Hãy bấm vào icon 「gọi video」 có ở bên trên khung nhập soạn tin nhắn .
Lựa chọn thành viên muốn gọi thoại bấm nút [gọi video] thì có thể gọi thoại .

49-01.jpg

Tính năng chia sẻ màn hình , gọi video thì có sự khác nhau tùy theo loại tài khoản
Tuy nhiên nếu vượt quá số người qui định thì tự động chuyển gọi video sang gọi thoại .

・Trường hợp tài khoản miễn phí thì tối đa chỉ có 2 người 「1 đối 1 」.
・Trường hợp tại khoản cá nhân thì ,doanh nghiệp, KDDI Chatwork thì tối đa là 14 người .
Trong khi trò chuyện sẽ hiển thị 「đã bắt đầu trò chuyện trực tiếp」,
nên người khác nếu bấm vào nút [bắt đầu trò chuyện] thì có thể tham gia.

Tuy nhiên khi dùng gọi thoại thì cần camera của máy tính hoặc camera khác.