Có thể gọi thoại

Có thể gọi thoại với các thành viên tham gia trò chuyện .
Hãy bấm vào icon 「video」có ở bên trên khung nhập soạn tin nhắn .

Lựa chọn thành viên muốn gọi thoại bấm nút[gọi thoại] thì có thể gọi thoại .

48-01.jpg


Trong khi trò chuyện sẽ hiển thị [đã bắt đầu trò chuyện trực tiếp].,
nên người khác bấm vào nút [bắt đầu trò chuyện] thì có thể tham gia .
Tuy nhiên khi dùng gọi thoại thì cần mic của máy tính hoặc mic khác.