Thay đổi mật khẩu

Bấm vào phía trên bên phải màn hình trò chuyện [tên người sử dụng]
chọn [cài đặt cá nhân] → [ cài đặt đăng nhập]→ [cài đặt thông tin đăng nhập.]
có thể đổi mật khẩu .
25-01.jpg
Chọn vào ô "Đổi mật khẩu",
nhập [mật khẩu hiện tại] ,[mật khẩu mới],[mật khẩu mới (kiểm tra)], kế tiếp nếu bấm nút
["lưu "] thì sẽ được thay đổi .

※Mật khẩu phải 8 kí tự tiếng anh trở lên.

25-02.jpg