Có dùng được trên điện thoai không ?

Bên dưới là các thiết bị có thể dùng

・Chạy trên IPhone / Ipad
 Ứng dụng Iphone/Ipad thì có thể tải tại trang iTunes (miễn phí )

・Chạy trên Android
 Ứng dụng Android thì có thể tải tại trang Google play (miễn phí)

Chạy trên trình duyệt web và cũng chạy trên điện thoại cảm ứng

・Chạy trên Feature phone(điện thoại không hỗ trợ lướt web)
 Thành thật xin lỗi ngoài điện cảm ứng của Android và Iphone thì hiện tại không có dự định hỗ trợ