Hãy thông báo về mức phí

Phí sử dụng chatwork khác nhau tùy theo loại tài khoản .
Hãy kiểm tra chi tiết vì đã có giải thích tại trang so sánh giá các loại tài khoản .

Trang so sánh giá các loại tài khoản