Khi nào tôi sẽ bị tính phí cho gói sử dụng tôi đã chuyển sang?

Thời điểm bạn chuyển sang gói sử dụng khác, xem như bắt đầu một hợp đồng mới, do đó bạn sẽ phải trả phí cho gói sử dụng mới từ thời điểm đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể hoàn tiền lại cho gói sử dụng trước đó của bạn.

Vì lý do này, chúng tôi khuyên cáo bạn nên đổi gói sử dụng một hoặc hai ngày trước khi gói sử dụng trước đó của bạn hết hạn.