khi đổi plan thì data có được duy trì không ?

 

Trường hợp nâng cấp tài khoản


Trường hợp đang sử dụng Chatwork hoặc là sau khi đã nâng cấp tài khoản
thì các dữ liệu hiện tại vẫn sử dụng bình thường

Ví dụ : bên dưới là các trường hợp mà dữ liệu vẫn được duy trì

 

  • Miễn phí → cá nhân → kinh doanh → doang nghiệp,KDDI Chatwork
  • Cá nhân → kinh doanh → doang nghiệp , KDDI Chatwork
  • kinh doanh → doang nghiệp , KDDI ChatworkTrường hợp hạ loại tài khoản


[Từ cá nhân sang tài khoản miễn phí ]


Dữ liệu vẫn sử dụng bình thường.

※ Nếu xóa tài khoản thì toàn bộ dữ liệu bị xóa

[Từ loại tài khoản Doanh Nghiệp hạ xuống loại miễn phí hoặc cá nhân.]

không thể đổi từ tài khoản KDDI Chatwork sang kinh doanh , cá nhân .
Nên hãy xóa user và đăng kí mới , hoặc tạo tài khoản khác .

※ Không thể chuyển tài khoản KDDI Chatwork sang tài khoản business /tài khoản doanh nghiệp.
※ Không thể chuyển tài khoản Doanh Nghiệp sang tài khoản business /tài khoản KDDI Chatwork.

Lí do không lưu chuyển dữ liệu là đề phòng sau khi nghĩ việc mang thông tin của tổ chức ra bên ngoài ,
và thông tin nội bộ công ty truyền ra bên ngoài.

Sau khi đăng kí mới thì có thể tham gia lại các trò chuyện mà lúc trước chưa tham gia ,
cũng có thể xem log cũ .
Hãy gửi yêu cầu muốn tham gia trò chuyện lại đến người đã là thành viên trò chuyện
(Mặc dù là thành viên của nhóm chat nếu nhóm chat đã bị xóa thì cũng không thể tham gia lại )