Có thể nâng cấp tài khoản khi đang còn là tài khoản free không ?

Có thể nâng cấp

Trước tiên thì sử dung tài khoản miễn phí ,
sau dó có thể nâng câp lên mức bussiness và dữ liệu vẫn được duy trì