Cty chatwork có xem nội dung file , nội dung chat của người sử dụng không?

Nhân viên công ty chúng tôi không xem nội dung trò chuyện ・nội dung tệp tin của công ty khách hàng.

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 6 thấy hữu ích