Cty chatwork có xem nội dung file , nội dung chat của người sử dụng không?

Nhân viên công ty chúng tôi không xem nội dung trò chuyện ・nội dung tệp tin của công ty khách hàng.