Log của những thông tin sẽ được bảo lưu đến khi nào?

Tất cả dữ liệu đã gửi thông chatwork thì
được bảo lưu tất cả cho đến khi xóa chatwork.

【Lưu ý 】
Trong trường hợp khách hàng thuộc tài khoản miển phí, nếu không đăng nhập
1 năm trở lên thì có thể sẽ bị xóa các tài liệu mà ngày xưa đã tải lên .
Chúng tôi sẽ gửi thông báo trước nên bạn hãy yên tâm.