Dữ liệu đã gửi được lưu trữ chỗ nào ?

Data của chatwork đang được lưu trữ tại trung tâm data của công ty Amazon.