ChatWork có hỗ trợ API không?

Một phiên bản beta mở của API hiện được cung cấp cho mọi người.

Bạn có thể xem tài liệu API tại đường dẫn sau:

- Trang web tài liệu API của ChatWork (đến ngày 27 tháng 3 năm 2018)
http://developer.chatwork.com/vi/