Có được gưi tin nhắn cho người khác thi họ đang offline?

Vâng ! có thể gửi vì đang dùng dich vụ cloud nên có thể gửi tin nhắn cho người khác dù họ offlone.
khi nào họ đăng nhập thì họ sẽ có thể kiểm tra tin nhắn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 1 thấy hữu ích