khi nào sẽ tính phí sử dụng

Phí sử dụng chatwork
sẽ được tính từ ngày đã hoàn thành thanh toán paypal